نماینده کمیته برنامه ریزی درسی افسانه عارفی اسکویی
آخرین مدرک تحصیلی دکتری تخصصی

 

 

اعضای کمیته برنامه ریزی درسی سمت مربوطه
دکتر منصوره اسلامی  هیئت علمی گروه علوم پایه 
دکتر فاطمه گشادرو مدیر گروه گروه علوم پایه
دکتر حمید علوی مجد مدیر گروه گروه آمار زیستی
دکتر مریم حیدرپور میمه مدیر گروه گروه زبان
دکتر فرخنده اسدی مدیر EDO و عضو هیات علمی گروه مدیریت و فناوری اطلاعات سلامت
خانم سمیه شیرخانی کارشناس واحد EDO
دکتر نایبعلی  احمدی مدیر گروه علوم آزمایشگاهی
دکتر حسن امامی مدیر گروه مدیریت و فناوری اطلاعات سلامت
دکتر فریبرز فائقی مدیر گروه تکنولوژی پرتوشناسی
دکتر اعظم شاهبداغی مدیر گروه کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی
دکتر محسن  حمید پور مدیر گروه خونشناسی آزمایشگاهی و بانک خون
دکتر سینا فتحی عضو هیات علمی گروه مدیریت و فناوری اطلاعات سلامت
خانم معصومه هاشمی علیا رئیس آموزش

 

شرح وظایف کمیته برنامه ریزی درسی

هدایت و نظارت بر تهیه lesson plan ( طرح درس) و course plan ( طرح دوره)  توسط گروه های آموزشی و ارزشیابی طرح درس

مشارکت در طراحی ، اجرا ، بازنگری و ارزشیابی کوریکولوم  های آموزشی

 تهیه و تدوین دستورالعمل ها ی مدیریت برنامه درسی

تهیه و تدوین الگوها فرم ها و استانداردهای آموزشی و کمک آموزشی

همکاری و مشارکت در فرایند راه اندازی رشته ها و دوره های آموزشی

کمیته برنامه ریزی درسی

×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست