نماینده کمیته دانشجویی معصومه نویـدی نیـا
آخرین مدرک تحصیلی دکتری تخصصی (Ph.D)  میکروب شناسی

 

 

شرح وظایف کمیته دانشجویی

توانمند سازی دانشجویان دانشکده  در زمینه آموزش علوم پزشکی، مهارت های رهبری وحمایت طلبی .

تاکید و تقویت نقش دانشجویان در آموزش و تشویق به مشارکت فعال در  برنامه ریزی آموزشی.

جلب مشارکت فعال دانشجویان در فعالیت های نوآورانه آموزشی و پژوهشی در آموزش.

برگزاری کارگاه و راه اندازی دوره آموزش پزشکی جهت توانمندسازی دانشجویان

کمک به آشنایی هر چه بیشتر دانشجویان با پژوهش های جدید آموزشی

تلاش برای طراحی  پژوهش ها با توجه به اولویت های پژوهشی

توانمندسازی دانشجویان در زمینه روش های تحقیق و نگارش طرح و مقاله

ارتقای آگاهی، نگرش و عملکرد دانشجویان در حوزه پاسخگویی به نیازهای جامعه

طراحی نظرسنجی سیستمی و اجرا و بازخورد ارزیابی قوانین آموزشی، اعضای هیئت علمی، دوره های آموزشی و آموزش مجازی و گزارش دهی در هر نیمسال  به مدیر توسعه آموزش  دانشکده

مستندسازی فعالیت های کمیته ی توسعه آموزش  دانشکده

کمیته دانشجویی

×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست