نماینده کمیته دانش پژوهی معصومه نویدی نیا
آخرین مدرک تحصیلی دکتری تخصصی (Ph.D)  میکروب شناسی

 

 

اعضای کمیته دانش پژوهی سمت مربوطه
دکتر اعظم شاه بداغی مدیر گروه کتابداری در پزشکی و اطلاع رسانی پزشکی
دکتر فرخنده اسدی مدیر EDO و عضو هیات علمی گروه مدیریت و فناوری اطلاعات سلامت
دکتر مصطفی پورحاجی رکنی عضو هیات علمی گروه زبان
دکتر سینا فتحی عضو هیات علمی گروه مدیریت و فناوری اطلاعات سلامت
دکتر رضا ربیعی عضو هیات علمی گروه مدیریت و فناوری اطلاعات سلامت
دکتر الهام نظری عضو هیات علمی گروه مدیریت و فناوری اطلاعات سلامت
دکتر فرید زائری عضو هیات علمی گروه آمار زیستی
دکتر فرشته کوشا عضو هیات علمی گروه تکنولوژی پرتوشناسی
خانم سمیه شیرخانی کارشناس EDO

 

شرح وظایف کمیته دانش پژوهی

برگزاری کارگاههای توانمند سازی دانش پژوهی، تدوین طرح توسعه ایی و تدوین فرآیندهای آموزشی

 برگزاری کارگاه توانمند سازی اساتید در زمینه نحوه نگارش پروپوزال‌های طرحهای توسعه ایی در سطح مقدماتی و پیشرفته

ترغیب اساتید به تدوین طرحهای توسعه ایی

همکاری موثردر جشنواره های آموزشی درون دانشگاهی

 اطلاع رسانی به اعضای هیات علمی در مورد جشنواره شهید مطهری و اخذ وارسال فرآیندهای دانش پژوهی آموزشی به جشنواره از طریق دفتر مرکز توسعه آموزش

ارائه خدمات حمایتی، مشاوره و طراحی فعالیت های نوآورانه در سطح دانشکده

مشاوره و مشارکت در اجرای پژوهش ها و پروژه های مربوط به همایش سالیانه آموزش پزشکی

ایجاد بانک ایده و توسعه آن

کمیته دانش پژوهی(پژوهش در آموزش)

×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست