علوم آزمایشگاهی

علوم آزمایشگاهی

رشته علوم آزمایشگاهی در کشورهای مختلف جهان، تحت عناوین Medical Technology و یا اخیراً Medical Laboratory Sciences (MLS) و یا Clinical Laboratory Sciences (CLS) شنـاخته میشود.

دسته بندی :‌ 64

رشته علوم آزمایشگاهی در کشورهای مختلف جهان،  تحت عناوین  Medical Technology  و یا  اخیراً Medical Laboratory Sciences (MLS)  و یا Clinical Laboratory Sciences (CLS) شنـاخته میشود.  عنوان(MLS Officer  or  CLS Officer) Officer ،  نیز  وظایف حرفه ای شاغلین این رشته را تبییـن می نماید.

                                  

رسالت رشته  علوم آزمایشگاهی:

   رسالت اولیه گروه علوم آزمایشگاهی،  تربیت نیروی انسانی کارآمد و دانش محور جهت تامین پرسنل فنّی آزمایشگاههای تشخیص طبّی در مراکز دولتی یا غیر دولتی در سراسر کشور می باشد.  در این راستـا، مسئولیتهای گروه علوم آزمایشگاهی،  عبارت خواهند بود از:

                                                                  

1-   تربیت کارشناس علوم آزمایشگاهی وکارشناس ارشد بیوشیمی بالینی مطابق با استانداردهای ملّی و بین المللی و با در نظر گرفتن حّداکثر توانمندیهای علمی- فنی دانش آموختگان

2-   ارتقاء سطح دانش و مهارت های فردی دانش آموختگان این رشته و یا شاغلین آزمایشگاههای تشخیص طبّی از طریق برگزاری دوره های آموزش مداوم

3-   توسعه پژوهشهای کاربردیدرکنار پژوهشهای بنیادی)  در زمینه تشخیص آزمایشگاهی بیماریها و با رعایت اولویتهای پژوهشی کشور

4-   توسعه گستره علم از طریق برگزاری یا مشارکت در برگزاری کنگره های داخلی و بین المللی   

 5-   مسئولیت نهایی این گروه،   مشارکت در ارتقاء سطح سلامت جامعه از طریق مشارکت در حلّ مشکلات جامعه آزمایشگاهی کشور می باشد.

                                                                                                                                  

 دورنمای رشته  علوم آزمایشگاهی:

 گروه علوم آزمایشگاهی دانشکده پیراپزشکی در نظر دارد  با دستیابی به شاخص های زیر،  بتواند در پایان برنامه،  بعنوان گروه پیشرو در سطح ملّی و منطقه ای در خدمت تولید وگسترش دامنـه های علم  و فن آوری در

زمینه آموزش،  پژوهش و تشخیص آزمایشگاهی بیماریها  و نهایتاً  ارتقاء سطح سلامت جامعه باشد.

        1-   مرجعیت علمی در زمینه علوم آزمایشگاهی کشور  

        2-   ارائه عالیترین سطح آموزش نظری و عملی علوم آزمایشگاهی          

        3-   پیشبرد تحقیقات کاربردی در زمینه علوم آزمایشگاهی(درکنار تحقیقات بنیادی)  با توجه به اولویتهای کشور

        4-   تربیت نیروی انسانی کارآمد و دانش محور،   جهت تـأمین نیـاز های فنّی و پرسنلی آزمایشگـاه های تشخیص طبّی کشور            

        5-   ارتقاء رتبه علمی پژوهشی دانشکده  در سطح دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی   

                                                 

ارزش های  محوری:                                                                 

        1-   رعایت اصل شایسته سالاری و مسئولیت پذیری

        2-   پایبندی به اخلاق حرفه ای وحفظ کرامت انسانی

        3-   نهادینه کردن روحیه خلاقیت و نوآوری علمی در دانشجویان

        4-   آزادگی در نظریه پردازی علمی در گروه و در کلاسها

        5-   پاسخگویی به نیازهای علمی دانشجویان و جامعه آزمایشگاهی کشور

        6-   ارتقاء مستمر کیفیت آموزش و تلاش مستمر در دانش افزایی اعضای گروه

        7-   ارتباط مستمر و توسعه همکاری با دانش آموختگان و فارغ التحصیلان رشته

        8-   توسعه همکاریهای علمی-پژوهشی  با سایردانشکده ها و مراکز تحقیقاتی داخل یاخارج از کشور

 

اهداف  بلند مدّت گروه علوم آزمایشگاهی:                                                                     

  1-  اوّلین و مهمترین هدف این گروه، برخورداری عملی از یک  فیـلد آموزش  کلینیکی مستقل )بیمارستـان  یا آزمایشـگاه تشخیص طبّی  جهت محقّق نمودن اصل مغفول "آموزش در عرصه" برای  دانش آموختگان  علوم  آزمایشگاهی  خواهد بود.

  2-  تلاش پیگیر در جهت راه اندازی مجدد  دوره  دکتری علوم آزمایشگاهی و فراهم ساختن بستر لازم در جهت راه اندازی رشته های تخصصی علوم آزمایشگاهی در مقاطع کارشناسی ارشد و Ph.D         

  3-  ارتقـاء سطح علمی و توسعه محورهای فعالیت گروه از طریق جذب اعضای هیئت علمی فعّـال و کارآمد با رعایت  اصل شایسته سالاری و سوابق برجسته علمی پژوهشی                                          

  4-  اصلاحات مستمر در ساختار سازمانی گروه با مشارکت و همفکری کلیّه اعضاء و با هدف ارتقاء پایدار کمّی و کیفی و با تکیه بر اصل تقویت انگیزه و روحیه مشارکت  اعضاء در تصمیم گیریهای جمعی

  5-  ارتقاء پایدار کیفیّت آموزش از طریق:

  •  تلاش در جهت به روز  نمودن سر فصل های دروس
  •  به روز  نمودن سطح آموزش و تهیه امکانات لازم برای به روز نمودن روشهای آموزش
  •  دور شدن تدریجی و منطقی گروه  از سیستم آموزش مبتنی بر استاد محوری  و گرایش  به سوی سیستم " دانشجو محوری  

 6-  توسعه پژوهشهای کاربردی (درکنار پژوهشهای بنیادی)  در زمینه تشخیص آزمایشگاهی بیماری ها   و  با رعایت اولویّت های کشور                                                              

  7-  راه اندازی آزمایشگاههای تحقیقاتی گروه

   8-  فراهم نمودن زمینه لازم جهت جذب دانشجوی خارجی در دوره های تحصیلات تکمیلی گروه

   9-  افزایش سهم گروه علوم آزمایشگاهی در سرجمع تولیدات علمی پژوهشی دانشکده به منظور ارتقاء  رتبه  دانشکده در دانشگاه                       

           

اهداف  کوتاه مدّت گروه علوم آزمایشگاهی:    

                                                                                        

  1 -  تهیه رزومه علمی اعضای محترم هیئت علمی گروه،  مشخص نمودن گرایشهای تحقیقاتی آنها و  معرفی در سایت دانشکده به منظور آگاهی دانشجویان تحصیلات تکمیلی از زمینه فعالیتهای پژوهشی اعضا                      

  2 -  به روز رسانیطرح درس"  وبرنامه آموزشی مدرّسین محترم گروه در هر تـرم  و با نظارت پایدار                                 

  3 -  تهیّه لیست تجهیزات،  و وسایل موجود هرکدام از بخش های گروه  و مشخّص نمودن  لیست دستگاه ها  و وسایل مورد نیـاز برای 5 سال آینده                                

  4 -  تلاش پیگیر در جهت تـأمین فضای فیزیکی لازم برای گروه و سامان دادن به دفتر کـار اعضای محترم هیئت علمی و کارکنان محترم گروه

   5 -  تـأمین امکانات و تجهیزات آموزشی و اداری گروه

   6 -  برگزاری مرتّب ژورنال کلاپ و سمینارهای داخل گروه        

   7 -  تهیّه و ارائه مستمرّ  شاخص های عددی و نموداری از فعالیتهای پژوهشی و آموزشی گروه

   8 -  تهیه شناسنامه برای هر یک از دستگاهها و تجهیزات آزمایشگاهی گروه و نصب آن در محل کار دستگاه

   9 -  پایبندی بر رعایت اصول ایمنی در آزمایشگاهها و نظارت بر حسن انجام کار

×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست