نام و نام خانوادگی سیدصمدسجادی
آخرین مدرک تحصیلی دکتری تخصصی
محل اخذ مدرک انگلستان
رتبه علمی استاد پایه 32
دوره های تخصصی  
گرایش کاری  
پست الکترونیک Samad_sajadi@sbmu.ac.ir
رزومه فارسی رزومه انگلیسی
سامانه علم سنجی
 
برنامه هفتگی برنامه هفتگی دکتر  سیدصمدسجادی نیم سال دوم 1403-1402
تلفن تماس 22726302

 

 

 
نام و نام خانوادگی مریم حیدرپور میمه
آخرین مدرک تحصیلی دکتری تخصصی آموزش زبان انگلیسی
رتبه علمی استادیار پایه 33
پست الکترونیک mmeymeh@yahoo.com
mheydarpour@sbmu.ac.ir
رزومه فارسی رزومه انگلیسی
سامانه علم سنجی
 
برنامه هفتگی برنامه هفتگی دکتر مریم حیدرپور میمه نیم سال دوم 1403-1402
تلفن تماس 22726302

 

 

 

 

 

 

 
نام و نام خانوادگی مصطفی پورحاجی رکنی
آخرین مدرک تحصیلی دکتری تخصصی در آموزش زبان انگلیسی
محل اخذ مدرک دانشگاه تهران
رتبه علمی استادیار 
دوره های تخصصی آموزش
گرایش کاری Classroom Discourse; TBLT; Materials Use 
پست الکترونیک m.pourhaji@sbmu.ac.ir
رزومه فارسی CV
سامانه علم سنجی
 
برنامه هفتگی برنامه هفتگی دکتر مصطفی پورحاجی رکنی نیم سال دوم 1403-1402
تلفن تماس 22726302

 

 
نام و نام خانوادگی محمد نوبخت
آخرین مدرک تحصیلی دکتری تخصصی
محل اخذ مدرک دانشگاه یزد
رتبه علمی استادیار
دوره های تخصصی آموزش زبان انگلیسی
گرایش کاری ILH; EAP; CLIL
پست الکترونیک
Mohammad.nowbakht@sbmu.ac.ir 
Mohammad.nowbakht@yahoo.com 
رزومه فارسی رزومه انگلیسی
سامانه علم سنجی
 
برنامه هفتگی برنامه هفتگی دکتر محمد نوبخت نیم سال دوم 1403-1402
تلفن تماس 22726302

 

 

اعضاء هیئت علمی گروه زبان

×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست