نام و نام خانوادگی محسن حمید پور
آخرین مدرک تحصیلی دکتری تخصصی (PhD) خونشناسی
محل اخذ مدرک دانشگاه برادفورد- انگلستان
رتبه علمی استاد
دوره های تخصصی  
گرایش کاری انعقاد- کم خونی ها - بیماریهای عروقی
پست الکترونیک mohsenhp@sbmu.ac.ir
رزومه فارسی  رزومه انگلیسی
سامانه علم سنجی
 
برنامه هفتگی برنامه هفتگی دکتر محسن حمید پور نیم سال دوم 1403-1402
تلفن تماس 982122717504+

 

 

 

 
نام و نام خانوادگی احمد قره باغیان
آخرین مدرک تحصیلی دکتری تخصصی ایمینوهماتولوژی بالینی
محل اخذ مدرک دانشگاه بریستول- انگلستان
رتبه علمی استاد
دوره های تخصصی ایمینو هماتولوژی
گرایش کاری پیوند مغز استخوان-لوسمی-ایمینوهماتولوژی 
پست الکترونیک gharehbaghian@sbmu.ac.ir
رزومه فارسی  رزومه انگلیسی
سامانه علم سنجی
 
برنامه هفتگی برنامه هفتگی دکتر احمد قره باغیان نیم سال دوم 1403-1402
تلفن تماس 982122717504+

 

 

 
نام و نام خانوادگی داوود بشاش
آخرین مدرک تحصیلی

دکتری تخصصی خون شناسی و بانک خون

فلوشیپ علوم آزمایشگاهی

محل اخذ مدرک دانشگاه علوم پزشکی تهران
رتبه علمی دانشیار
دوره های تخصصی Molecular & Cellular-based Methods
گرایش کاری Cancer Targeted therapy
پست الکترونیک David_5980@yahoo.com
رزومه فارسی  رزومه انگلیسی
سامانه علم سنجی
 
برنامه هفتگی برنامه هفتگی دکتر داوود بشاش نیم سال دوم 1403-1402
تلفن تماس 982122717504+
 

 

 

 
نام و نام خانوادگی مهدی اله بخشیان فارسانی
آخرین مدرک تحصیلی

دکتری تخصصی خون شناسی و بانک خون

فلوشیپ علوم آزمایشگاهی

محل اخذ مدرک دانشگاه تربیت مدرس
رتبه علمی دانشیار
دوره های تخصصی سلولهای بینادی پلوری پوتنت(IPSs, ESCs)
گرایش کاری سلول های بنیادی- مهندسی ژنتیک
پست الکترونیک Allahbakhshian@SBMU.ac.ir
Mbakhshian1360@gmail.com
رزومه فارسی  رزومه انگلیسی
سامانه علم سنجی
 
برنامه هفتگی برنامه هفتگی دکترمهدی اله بخشیان فارسانی نیم سال دوم 1403-1402
تلفن تماس 982122717504+

 

 

 
نام و نام خانوادگی نادر وظیفه شیران
آخرین مدرک تحصیلی دکتری تخصصی (PhD)خون شناسی و بانک خون 
محل اخذ مدرک دانشگاه تربیت مدرس
رتبه علمی استادیار
دوره های تخصصی کلونینگ، جداسازی سلول­های بنیادی، کشت سلولی
گرایش کاری میلوما و سلول­های بنیادی
پست الکترونیک nadershirani@yahoo.com
رزومه فارسی  رزومه انگلیسی
سامانه علم سنجی
 
برنامه هفتگی برنامه هفتگی دکترنادر وظیفه شیران نیم سال دوم 1403-1402
تلفن تماس 982122717504+

 

 

 
نام و نام خانوادگی محمد حسین محمدی
آخرین مدرک تحصیلی دکتری تخصصی (PhD) هماتولوژی و طب انتقال خون
محل اخذ مدرک موسسه عالی طب انتقال خون (وزارت بهداشت) 
رتبه علمی دانشیار
دوره های تخصصی فلوستیومتری، کشت سلولهای بنیادی خونساز
گرایش کاری هماتودیاگنوستیک ، پیوند مغز استخوان و سل تراپی
پست الکترونیک  mohamad.mohamadi2@gmail.com
رزومه فارسی  رزومه انگلیسی
سامانه علم سنجی
 
برنامه هفتگی برنامه هفتگی دکتر محمد حسین محمدی نیم سال دوم 1403-1402
تلفن تماس 982122717504+

 

 

 

 
نام و نام خانوادگی شادی اسماعیلی
آخرین مدرک تحصیلی دکترای تخصصی هماتولوژی و بانک خون
محل اخذ مدرک  دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
رتبه علمی استادیار
دوره های تخصصی  
گرایش کاری

 Stem CellLeukemia  و 

پست الکترونیک sh.esmaeili@sbmu.ac.ir
رزومه فارسی  رزومه انگلیسی
سامانه علم سنجی
 
برنامه هفتگی برنامه هفتگی دکتر شادی اسماعیلی نیم سال دوم 1403-1402
تلفن تماس 982122717504+
برنامه هفتگی

اعضا هیئت علمی گروه خون شناسی آزمایشگاهی و بانک خون

×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست