رشته های تحصیلی 

 

نام رشته خونشناسی آزمایشگاهی و علوم انتقال خون
مقطع  دکتری تخصصی  (PhD)
شرح خونشناسی(هماتولوژی) آزمایشگاهی و علوم انتقال خون برنامه ایست که در آن (PhD) رشته دکترای تخصصی دانشجویان با حیطه های مختلف هماتولوژی وعلوم انتقال خون آشنا میگردند. دانشجویانی که این دوره را با موفقیت به پایان برسانند میتوانند در مراکز تحقیقاتی و دانشگاهی و سازمانهای انتقال خون به عنوان مدرس و محقق به کار گرفته شوندودر آزمایشگاه های هماتولوژی مراکز درمانی و بهداشتی دولتی و بخش خصوصی به عنوان مسول فنی طبق قوانین موجود وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی فعالیت نمایند
   
نام رشته خونشناسی آزمایشگاهی 
مقطع  کارشناسی ارشد   (MSc)
شرح
هدف از ایجاد این دوره تربیت افرادی است که بتوانند با تکیه بر مبانی علم خــون شناســــی توانایی و مهارت های لازم جهت انجام کارهای آزمایشگاهی برای کمک به تشخـــیص بیماریهای خونی و همچنین آشنایی و تسلط به نکات و دقایق پروسه انتقال خون را کسب نمایند.                                                                               
دانشجویانی که این دوره کارشناسی ارشد را با موفقیت به پایان می رسانند در آزمایشگاههای مراکز درمانی و بهداشتی در امور مربوط به کارهای آزمایشگاهی بیماریهای خونی و در سازمان های انتقال خون ایران خدمت خواهند نمود.

 

 
 
نام رشته خونشناسی آزمایشگاهی و بانک خون
مقطع  کارشناسی ارشد   (MSc)
شرح
هدف از ایجاد این دوره تربیت افرادی است که بتوانند با تکیه بر مبانی علم خــون شناســــی و بانک خون توانایی و مهارت های لازم جهت انجام کارهای آزمایشگاهی برای کمک به تشخـــیص بیماریهای خونی و تهیه خون و فرآورده های آن و همچنین آشنایی و تسلط به نکات و دقایق پروسه انتقال خون را کسب نمایند.                                                                               
دانشجویانی که این دوره کارشناسی ارشد را با موفقیت به پایان می رسانند در آزمایشگاههای مراکز درمانی و بهداشتی در امور مربوط به کارهای آزمایشگاهی بیماریهای خونی و در سازمان های انتقال خون ایران در تهیه و استفاده از خون و فرآورده های خون سالم و انتقال خون مناسب ، خدمت خواهند نمود.

 

رشته های تحصیلی گروه خون شناسی آزمایشگاهی و بانک خون

×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست