نام و نام خانوادگی:

  م. هاشمی علیا

تلفن تماس:

009821-22721152  داخلی 263

 

 

شرح وظایف رئیس اداره آموزش

- برنامه ریزی جهت توسعه آموزش و تحصیلات تکمیلی دانشگاه.

- برنامه ریزی، ارزشیابی و نظارت بر اجرای فعالیت های آموزشی.

- رسیدگی به مشکلات دانشجویان در مقاطع مختلف تحصیلی و برآورد نارساییهای آئین نامه ها و مصوبات و پیشنهاد راه حل به معاونت آموزشی.

- پایش و ارزیابی عملکرد آموزشی دانشجویان واحدهای مختلف در هر نیمسال و انعکاس آن به معاونت آموزشی دانشگاه.

- کنترل وضعیت آموزشی کلیه دانش آموختگان از جهت رعایت تقسیم بندی دروس تعیین شده، کنترل نمرات مکتسبه و اعمال آیین نامه های مربوط.

- انجام امور مربوط به ثبت نام کلیه پذیرفته شدگان اعم از دانشجویان مقاطع مختلف تحصیلی داخل کشور و متقاضیان انتقالی از خارج کشور.

- جمع آوری و تنظیم اطلاعات لازم در زمینه امور آموزشی دانشجویان.

- اجرای امور مربوط به استعدادهای درخشان، آموز شهای مجازی، آموزش مداوم و .....

- اجرای صحیح کلیه سیاستها، مقررات و فرآیندهای آموزش و تحصیلات تکمیلی دانشکده منطبق بر قوانین، مصوبات، مقررات و آئین نامه های اجرایی مربوطه با رویکرد گسترش دوره های تحصیلات تکمیلی.

- انجام کلیه امورات مربوط به دانشجویان و فارغ التحصیلان در حوزه های تخصصی و مربوطه.

- تهیه و ابلاغ تقویم دانشگاه و نظارت بر تنظیم برنامه های هفتگی و امتحانی دروس دوره های مقاطع مختلف تحصیلی دانشگاه.

- همکاری با دانشکده در تهیه برنام ههای هفتگی و ارسال آن به واحد رایانه و تهیه کد دروس.

 - انجام سایر امور محوله طبق دستور مقام مافوق

معرفی رئیس اداره آموزش

×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست