نام و نام خانوادگی: م. هاشمی علیا
سمت:
سرپرست اداره آموزش
کارشناس تحصیلات تکمیلی مسئول رشته های کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی خون
شناسی آزمایشگاهی و بانک خون ، کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی آمار زیستی ،
کارشناسی ارشد فناوری تصویریرداری پزشکی (بین الملل)
تلفن تماس:
22721152 داخلی 266     شماره تماس مستقیم:  22717503

 

شرح وظایف رئیس اداره آموزش دانشکده پیراپزشکی

- برنامه ریزی جهت توسعه آموزش و تحصیلات تکمیلی دانشگاه.

- برنامه ریزی، ارزشیابی و نظارت بر اجرای فعالیت های آموزشی.

- رسیدگی به مشکلات دانشجویان در مقاطع مختلف تحصیلی و برآورد نارساییهای آئین نامه ها و مصوبات و پیشنهاد راه حل به معاونت آموزشی.

- پایش و ارزیابی عملکرد آموزشی دانشجویان واحدهای مختلف در هر نیمسال و انعکاس آن به معاونت آموزشی دانشگاه.

- کنترل وضعیت آموزشی کلیه دانش آموختگان از جهت رعایت تقسیم بندی دروس تعیین شده، کنترل نمرات مکتسبه و اعمال آیین نامه های مربوط.

- انجام امور مربوط به ثبت نام کلیه پذیرفته شدگان اعم از دانشجویان مقاطع مختلف تحصیلی داخل کشور و متقاضیان انتقالی از خارج کشور.

- جمع آوری و تنظیم اطلاعات لازم در زمینه امور آموزشی دانشجویان.

- اجرای امور مربوط به استعدادهای درخشان، آموز شهای مجازی، آموزش مداوم و .....

- اجرای صحیح کلیه سیاستها، مقررات و فرآیندهای آموزش و تحصیلات تکمیلی دانشکده منطبق بر قوانین، مصوبات، مقررات و آئین نامه های اجرایی مربوطه با رویکرد گسترش دوره های تحصیلات تکمیلی.

- انجام کلیه امورات مربوط به دانشجویان و فارغ التحصیلان در حوزه های تخصصی و مربوطه.

- تهیه و ابلاغ تقویم دانشگاه و نظارت بر تنظیم برنامه های هفتگی و امتحانی دروس دوره های مقاطع مختلف تحصیلی دانشگاه.

- همکاری با دانشکده در تهیه برنام ههای هفتگی و ارسال آن به واحد رایانه و تهیه کد دروس.

 - انجام سایر امور محوله طبق دستور مقام مافوق

 

نام و نام خانوادگی:

رسول نظری

سمت:

کارشناس آموزش مسئول رشته کارشناسی علوم آزمایشگاهی

تلفن تماس:

22721152 داخلی 263

 

شرح وظایف کارشناس آموزش دانشکده پیراپزشکی

رسیدگی به مشکلات دانشجویان

پایش و ارزیابی عملکرد آموزشی دانشجویان در هر نیمسال و انعکاس آن به معاونت آموزشی دانشکده

انجام امور مربوط به ثبت نام کلیه پذیرفته شدگان

جمع آوری و تنظیم اطلاعات لازم در زمینه امور آموزشی دانشجویان

اجرای صحیح کلیه سیاستها، مقررات و فرآیندهای آموزش

 

 

 

 

 

نام و نام خانوادگی:

ج. پاپی

سمت:

کارشناس  رشته های تکنولوژی پرتوشناسی و پرتودرمانی

تلفن تماس:

22721152  داخلی 263

 

شرح وظایف کارشناس آموزش دانشکده پیراپزشکی

رسیدگی به مشکلات دانشجویان

پایش و ارزیابی عملکرد آموزشی دانشجویان در هر نیمسال و انعکاس آن به معاونت آموزشی دانشکده

انجام امور مربوط به ثبت نام کلیه پذیرفته شدگان

جمع آوری و تنظیم اطلاعات لازم در زمینه امور آموزشی دانشجویان

اجرای صحیح کلیه سیاستها، مقررات و فرآیندهای آموزش

 

 

پرسنل اداره آموزش

×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست