گروه مدیریت و فناوری اطلاعات سلامت

نیمسال دوم 1403-1402
   
نام درس نام استاد نام درس نام استاد
طرح درس روش تحقیق در علوم بهداشتی دکتر حسن امامی / دکتر حمید مقدسی برنامه نویسی کامپیوتر بهداشت حرفه ای دکتر سینا فتحی / دکتر الهام نظری
آموزش الکترونیک 1402-07-04 دکتر حسن امامی/ دکتر رضا ریبعی/ دکتر فرخنده اسدی استفاده از کامپیوتر در آنالیز داده ها دکتر سینا فتحی / دکتر الهام نظری
  دکتر رضا ربیعی/ دکتر الهام نظری برنامه نویسی کامپیوتر1402-07-04 دکتر سینا فتحی / دکتر الهام نظری
روش تحقیق در علوم بهداشتی1402-07-04 دکتر حسن امامی، دکتر اعظم السادات حسینی فناوری اطلاعات در پرستاری  دکتر سینا فتحی / دکتر الهام نظری
امنیت و حریم داده ها و جنبه های اخلاقی در انفورماتیک پزشکی دکتر شهاب الدین رحمتی‌زاده/دکتر رضا ریبعی کامپیوتر علوم آزمایشگاهی دکتر سینا فتحی / دکتر الهام نظری
طرح درس روش تحقیق در انفورماتیک پزشکی دکتر حسن امامی، دکتر اعظم السادات حسینی سیستم اطلاعات سلامت دکتر حسن امامی، دکتر اعظم السادات حسینی

طرح درس مدیریت و فناوری اطلاعات سلامت

×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست