بیانیه رسالت  (Mission Statement):

 

چشم انداز ( در راستای برنامه تحول راهبردی دانشگاه)

دانشکده پیراپزشکی در افق ده سال آینده ، دانشکده ی است سرآمد، پاسخگو ، برخوردار از شبکۀ فراگیر علمی در سطح ملی، منطقه‏ای و بین المللی، خلاق، نوآور، فناور و کارآفرین، خردورز، با تکیه بر سرمایه‏های انسانی شایسته، مسئولیت پذیر از ساختاری چابک، قانون مدار، عدالت محور و شفاف بهره مند است و منتخب اول جویندگان علم و مهارت حوزه پیراپزشکی در سطح ملی و منطقه ایی می باشد.

بیانیه ماموریت

دانشکده پیراپزشکی در راستای نیل به ارزش های بنیادین و چشم انداز متعالی خود مأموریت دارد با برخورداری از استادان فرهیخته و کارکنان خدوم و مسئولیت‌پذیر به تربیت جوانان متخصص، متعهد و کارآفرین همت گمارده و به تولید، انتقال و انتشار علم و فناورى با رویکرد عدالت آموزشى و پاسخگوی نیازهاى جامعه بخصوص در حیطه پیراپزشکی باشد.

دانشکده وظیفه خود می داند نسبت به تربیت نیروی انسانی حاذق، متعهد و متخصص در چهارچوب شاخص های دانشگاه نسل سوم  و دانشگاه های آینده در جهت ارتقاء و تعالی انسانی در حفظ هویت های اصیل ایرانی اسلامی حرکت کند و موجبات تحول در آموزش، پژوهش با رویکرد حل مسائل در سطح ملی را فراهم آورد.

همچنین دانشکده با ظرفیت های منحصر به فرد علمی، تحقیقاتی در زمینه بین المللی سازی تلاش می کند تا در عرصه فرا ملی؛ عملکرد، کارکرد و ارتباطات بین المللی خود را توسعه داده و در تعاملات علمى، نقش موثری ایفا کند.

 

اهداف راهبردی دانشکده

توسعه متمرکز بر مزیت های رقابتی آموزشی، پژوهشی، فناوری

ارتقاء کمی و کیفی خدمات آموزشی، پژوهشی با هدف عدالت آموزشی

بین المللی سازی دانشکده در تمام عرصه های ماموریتی

مدیریت بهینه منابع ( انسانی، مالی و کالبدی)

توسعه برنامه های توان افزایی آموزشی مبتنی بر صلاحیت اساتید و فراگیران؛

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بیانیه رسالت دانشکده(غیرفعال)

×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست